12 feelings when you are in school time first love

This old album song of Sarthak Music reminds us about our first love.

0 93

Every one in life have their first love in school time. Every stage of life having their own feeling about first love. This collection of memes makes you surely agree on the feelings that you had in your first time love.

ମୋ ଦେହରେ ଓଢଣୀ ପଡିଛି ନୂଆ ନୂଆ

ଆଖି ମୋର କଥା କୁହେ ନୂଆ ନୂଆ

ଓଠ ମୋର କଥା କୁହେ ନୂଆ ନୂଆ

ବୟସର ବଗିଚାରେ ଫୁଲଟିଏ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ସପନର ସାଗରରେ ପରୀତେ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ସାଗରର ଶେଜ ପରେ ସମୁକ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ଆକାଶର ବୌଦର ବିଜୁଳି ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ଯୌବନ ଯୁଉଘରେ ଦୀପଟେ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ସାରାଶିରା ନୀଳ ଜଳେ କାଇଁ ଟିଏ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ପାହାଡର ପାଦତଳେ ନଈ ଟିଏ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ତରୁଲତା ଗହଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ମୁ ନୂଆ ନୂଆ

ଫଗୁଣର ପ୍ରଜାପଟି ଲାଗେ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ

Watch the full song here.

Leave A Reply

Your email address will not be published.